TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Hình ảnh thi công đến tháng 06-2019


 

tiến độ dự án tương bình hiệp

Hình ảnh thi công đến tháng 05-2019


 

tiến độ dự án tương bình hiệp

Hình ảnh thi công đến tháng 04-2019


 

tiến độ dự án tương bình hiệp